ylarivifinal
ETUSIVU    HALLITUS    JÄSENET    TAPAHTUMAT     KALENTERI     GALLERIA     KORTIT  JA VIIRIT
Säännöt    Lionismi

Lions Club Turku/Kupittaa r.y.
Säännöt

Vahvistettu Oikeusministeriössä 25.7.1994

§ 1 Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lions Club Turku/Kupittaa ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistystä nimitetään jäljempänä klubiksi

§ 2 Tarkoitus

Klubin tarkoituksena on:

1. Luoda ja ylläpitää hyvää toveruutta, keskinäistä yhteisymmärrystä ja kiinteitä ystävyyssuhteita klubin jäsenten samoin kuin kaikkien ihmisten kesken.

2. Luoda ja edistää yhteiskunnallista ja yleishyödyllistä toimintaa.

3. Luoda tilaisuuksia vapaaseen keskusteluun taloudellisista, sivistyksellisistä, sivistyksellisistä, yhteiskunnallisista ja muista yleisistä kiinnostavista asioista, ei kuitenkaan väittelyyn uskonnosta ja puoluepolitiikasta.

4. Kannustaa klubin jäseniä epäitsekkääseen toimintaan kansainvälisellä, yhteiskunnallisella, taloudellisella ja sivistyksellisellä alalla.

5. Kehittää hyvää kansalaishenkeä ja yhteisymmärrystä kaikkien kansojen kesken.

6. Toimia yhteistyössä Lions-klubien kansainvälisen Lions Clubs Internationalin kanssa sen jäsenenä.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi klubi järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, retkeilyjä sekä juhla- ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia.

Varoja toimintansa tukemiseksi klubi hankkii toimeenpanemalla asianomaisella luvalla varojenkeräyksiä, arpajaisia ja juhlia sekä harjoittamalla sellaista elinkeinoa tai muuta ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen sekä vastaanottamalla lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

§ 3 Jäsenyyden edellytykset

Klubin jäseneksi voidaan valita käytökseltään ja elämäntavoiltaan moitteettomaksi tunnettu mies, joka ei ole holhouksen alainen eikä jonkun muun vastaavan palveluyhdistyksen jäsen.

§ 4 Jäsenten ryhmittely

Klubin jäsen voi olla joko a) toimiva jäsen, b) ulkojäsen, c) etuoikeutettu jäsen tai d) kunniajäsen.

a) Toimivalle jäsenelle kuuluu puhe- ja äänioikeus klubin kokouksissa, velvollisuus olla läsnä klubin kokouksissa sekä osallistua aktiviteetteihin ja muuhun klubitoimintaan, sekä jäsenmaksuvelvollisuus.

b) Klubin hallitus voi hyväksyä ulkojäseneksi toimivan jäsenen, joka on muuttanut klubin kotipaikkakunnalta, tai joka on terveytensä taikka muun hyväksyttävän perusteen takia estynyt osallistumasta säännöllisesti klubin toimintaan. Ulkojäsenyys voidaan myöntää enintään puoleksi vuodeksi kerrallaan. Ulkojäsen ei voi toimia klubin virkailijana mutta hänellä on puhe- ja äänioikeus. Klubin jäsenmaksun suorittaminen on ulkojäsenen velvoituksena entiseen tapaan.

c) Etuoikeutetuksi jäseneksi voi päästä henkilö, joka on ollut vähintään 15 vuotta toimivana jäsenenä, mutta joka iän, sairauden tai muun erityisen syyn johdosta haluaa luopua toimivasta jäsenyydestä. Etuoikeutettu jäsen ei voi toimia klubin virkailijan tehtävissä, mutta hänellä on kaikki muut klubin jäsenen oikeudet. Hänelle kuuluu edelleen klubin jäsenmaksun suoritusvelvollisuus. Etuoikeutetusta jäsenyydestä on päätettävä yksimielisessä klubikokouksessa.


d) Klubikokous voi yksimielisellä päätöksellä kutsua kunniajäseneksi järjestön ulkopuolisen paikkakunnalla asuvan henkilön, joka ei ole lions-klubin jäsen ja on suorittanut merkittäviä palveluja klubille tai lionismin hyväksi yleensä. Kunniajäsen ei suorita klubille jäsenmaksua. Klubin varoista suoritetaan kunniajäsenen kansainväliset jäsenmaksut. Kunniajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta klubin kokouksissa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


§ 5 Jäsenen valitseminen

Klubin toimivaksi jäseneksi voi liittymistahtonsa ilmaissut henkilö tulla vain kutsun perusteella. Jokainen klubin toimiva jäsen voi tehdä kirjallisen ehdotuksen uuden toimivan jäsenen valitsemisesta.

Hallitus esittelee jäsenehdotuksen klubikokoukselle, joka tekee päätöksen jäseneksi kutsumisesta seuraavassa kokouksessa suljetussa äänestyksessä. Ehdotus on katsottava rauenneeksi, mikäli hylkääviä ääniä on enemmän kuin 1/10 annetuista äänistä.

Klubin toimivaksi jäseneksi kutsuttu ja liittymistahtonsa ilmaissut henkilö saa täyden klubijäsenyyden sen jälkeen, kun hänet on virallisesti otettu vastaan varsinaisessa kokouksessa ja hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksunsa.

Henkilön, joka siirtojäsenenä luopuu jonkun toisen lions-klubin jäsenyydestä, voi klubin hallitus hyväksyä klubin toimivaksi jäseneksi.

§ 6 Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota klubista ilmoitettuaan siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan klubikokouksen pöytäkirjaan, mutta hän on velvollinen suorittamaan klubille kuuluvat erääntyneet maksunsa.

Jäsen voidaan erottaa klubista seuraavilla yhdistyslain mukaisilla perusteilla:

1)  Jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut

2)  Jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

3)  Jos jäsen ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsen voidaan erottaa myös, jos hän on ollut poissa klubin kolmesta peräkkäisestä varsinaisesta kokouksesta ilman hyväksyttävää poissaolon korvaamismenettelyä tai etukäteen ilmoitettua pätevää syytä.
Erottamispäätöksen on saatava klubikokouksessa 3/4:n kannatus.

§ 7 Klubin hallitus

Klubin asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen toimintaa ohjaa toimintavuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtajana toimiva presidentti, edellisen toimintavuoden presidentti, varapuheenjohtajina toimivat I ja II varapresidentti, sihteeri, rahastonhoitaja, tiedotussihteeri, klubimestari, tail twister ja jäsentoimikunnan puheenjohtaja.

1) Presidentti toimii hallituksen ja vuosikokousta lukuunottamatta klubin kokousten puheenjohtajana. Presidentti osallistuu oman lohkonsa piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan (PNAT) kokouksiin.

2) Varapresidentit toimivat presidentin sijaisena tälle esteen sattuessa. I varapresidentti valvoo ja ohjaa hallinnollisten toimikuntien toimintaa ja II varapresidentti aktiviteettitoimikuntien toimintaa.

3) Sihteeri huolehtii hallituksen ja kuukausikokousten pöytäkirjojen laatimisesta ja päätösten tiedottamisesta. Hänen tehtäviinsä kuuluu jäsen- ja toimintailmoitusten ja muiden määräaikaisilmoitusten laatiminen ja lähettäminen, arkiston ja jäsenluettelon hoitaminen sekä huolehtiminen läsnäolon merkitsemisestä klubin kokouksissa. Sihteeri osallistuu PNAT:n kokouksiin.

4) Rahastonhoitaja on klubin rahavarojen ja tilien hoitaja. Hän huolehtii klubille tulevien rahavarojen vastaanottamisesta samoinkuin klubin maksujen suorittamisesta. Rahastonhoitaja osallistuu PNAT:n kokouksiin.

5) Tiedotussihteeri huolehtii hallituksen toimeksiannosta, ulospäin suuntautuvasta tiedottamisesta ja toimii sihteerin varamiehenä.

6) Klubimestari hoitaa klubin omaisuutta. Hän huolehtii kokousesineistä ja -tarvikkeista sekä -järjestelyistä.

7) Tail twisterin eli juontajan tehtävänä on ylläpitää kokouksessa hyvää veljeshenkeä ja edistää viihtyvyyttä.

8) Jäsentoimikunnan puheenjohtajan tehtävänä on valmistella ehdotukset uusista jäsenistä hallitukselle.

Hallitus edustaa klubia, valmistelee klubikokouksessa esille tulevat asiat, kutsuu klubikokoukset koolle ja toteuttaa klubikokousten päätökset. Hallitus on päätösvaltainen, kun yksi puheenjohtajista ja enemmän kuin puolet sen jäsenistä on paikalla.
Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se, mitä puheenjohtaja on kannattanut.


§ 8 Klubin nimenkirjoitusoikeus

Klubin nimen on oikeutettu kirjoittamaan presidentti tai jompikumpi varapresidenteistä, joku heistä yhdessä sihteerin taikka rahastonhoitajan kanssa.

§ 9 Klubivaalit

Klubin hallituksen jäsenten vaalia varten seuraavaksi toimintavuodeksi nimittää presidentti ehdollepanotoimikunnan, jonka tulee asettaa ehdokkaat hallituksen jäseniksi siten, että klubikokous voi käsitellä ehdotusta maaliskuussa. Tässä ehdollepanokokouksessa voivat klubin jäsenet nimetä myös muita ehdokkaita. Huhtikuun klubikokouksessa valitaan klubin hallituksen jäsenet sekä kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa vuosittain toimintavuodeksi, joka alkaa heinäkuun 1. päivä ja päättyy seuraavan vuoden kesäkuun 30. päivä.

§ 10 Kokoukset

Klubi kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa, ei kuitenkaan kesä-, heinä- ja elokuussa. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta.
Klubin vuosikokous on pidettävä lokakuussa ja
siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja sekä sihteeri
3) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
4) Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
5) Päätetään hallituksen laatiman toimintakertomuksen hyväksymisestä edelliseltä toimintavuodelta
6) Esitetään tilintarkastajien lausunto
7)
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvolliselle
8)
Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
9) 
Vahvistetaan talousarvio alkanutta toimintavuotta varten
10) Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten

Huhtikuun klubikokous on myös vaalikokous. Kokouksessa voidaan äänestää vain ehdollepanokokouksessa asetetuista ehdokkaista. Kutsu vaali- ja vuosikokoukseen sekä mahdollisiin ylimääräisiin kokouksiin on lähetettävä jäsenille kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Klubikokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin mainittu. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se, mitä kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Vaalin mennessä tasan ratkaisee arpa.

§ 11 Talous ja toimintavuosi

Klubin toiminta- ja tilivuosi alkaa 1. päivänä heinäkuuta ja päättyy seuraavan vuoden kesäkuun 30. päivänä. Tilit tulee päättää ja jättää tilintarkastajille vähintään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta annettava hallitukselle kirjallinen kertomus toimittamastaan tilin- ja hallinnon tarkastuksesta.

§ 12 Erityisiä määräyksiä

Sääntöihin voidaan tehdä muutoksia klubikokouksessa, jossa vähintään 3/4 annetuista äänistä tulee sitä kannattaa. Muutosehdotuksesta on hallituksen toimesta ilmoitettava kirjallisesti klubin jäsenille kaksi viikkoa ennen kokousta. Klubin purkautuessa on sen varat käytettävä purkautumisesta päättävän klubikokouksen päätöksen mukaan klubin tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen. Muissa suhteissa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

Lions Club International/Piiri 107 A
LCI linkki          i